Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna jednostki

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY (ZTO)

Do pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, którzy pełnią również funkcje pracowników 1-go kontaktu, należą następujące stanowiska pracy:    

1. Kierownik ZTO:

 • organizuje opiekę nad mieszkańcami,
 • zarządza podległym personelem,
 • przestrzega ustalonych w zakładzie Regulaminów,
 • przeprowadza instruktaż stanowiskowy dla podległego personelu,
 • prowadzi ewidencję pozaksięgową dotyczącą działu opieki podstawowej,
 • ponosi osobistą odpowiedzialność za ocenę sytuacji mieszkańca i wyniki działań podjętych osobiście  lub zleconych innym osobom.

2. Pielęgniarki zobowiązane są do:

 • czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
 • czynności profilaktyczno – leczniczych,
 • czynności psychologiczno – społecznych.

3. Opiekunowie medyczni zobowiązani są do:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby,
 • pomagania w przyjmowaniu leków, a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podawaniu ich bezpośrednio do ust.

3. Opiekunki

 • prowadzenia procesu pielęgnowania i opieki nad mieszkańcami,  
 • wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych i psychologiczno-społecznych. 

4. Pokojowe

 • utrzymywania należytej czystość we wszystkich pomieszczeniach Domu, pokojach mieszkańców i korytarzach,  
 • roznoszenia posiłków dla mieszkańców.

5. Pracownik socjalny

 • prawidłowego rozpoznania i zaspokajania potrzeb i życzeń mieszkańców z uwzględnieniem ich osobowości, zainteresowań,
 • pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu spraw wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu,
 • prowadzenia spraw depozytowych i finansowych mieszkańców.

6. Terapeuci zajęciowi

 • organizowania zajęć terapeutycznych zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami mieszkańców,
 • opracowywania planów i programów zajęć z mieszkańcami.

7. Fizjoterapeuci

 • prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji, fizykoterapii oraz masażu,
 • współdziałania z lekarzem, opiekunami i pielęgniarkami w zakresie sposobów i rodzajów stosowanych zabiegów. 

 

Kierownik ZTO, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pielęgniarki, opiekunowie medyczni, opiekunki wykonują swoje czynności w systemie dyżurów całodobowych we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta)  w godzinach:      

7.00 - 19.00    I zmiana   oraz   19.00 - 7.00   II zmiana 

Pokojowe wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach:

7.30 - 15.30   I zmiana   oraz   11.00 - 19.00   II zmiana

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

W dziale administracyjno-finansowym znajdują się następujące stanowiska pracy:

1. Główna księgowa

Główna księgowa zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie Domu, opracowuje budżet jednostki. Jest odpowiedzialna za terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz za całokształt spraw z zakresu rachunkowości i budżetu jednostki.

2. Insp. ds. administracyjno-osobowych i płac

 • obsługi sekretariatu,
 • prowadzenia spraw kadrowych,
 • prowadzenia całokształtu spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz byłych pracowników.

3. Insp. ds. finansowo-księgowych

 • sporządzanie poleceń przelewów i dokonywanie ich terminowych płatności,
 • dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z ZPK i przyjętymi zasadami rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dowodów księgowych w programie finansowo – księgowym

Pracownicy administracyjno-finansowi wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

DZIAŁ OBSŁUGI

W dziale obsługi istnieją następujące stanowiska pracy:

 1. Starszy administrator

 • odpowiedzialny jest za stan techniczny budynku oraz terminowe przeprowadzanie wszystkich przeglądów technicznych,
 • w porozumieniu z Dyrektorem Domu sprawuje nadzór nad pracą konserwatora- elektryka i praczki-szwaczki-prasowaczki,
 • zabezpieczania potrzeb transportowych oraz dbania o samochody służbowe.
 1. Starszy intendent - magazynier

 • zamawianie artykułów żywnościowych oraz opracowywanie jadłospisów,
 • prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych,
 • kontrolowanie sporządzania posiłków zgodnie z opracowanym jadłospisem.
 1.  Kucharki

 • Kucharki odpowiedzialne są za prawidłowe i terminowe, zgodne z jadłospisem sporządzanie posiłków oraz wydawanie ich mieszkańcom. 
 1.  Pomoc kuchenna

 • odpowiedzialna jest za prawidłowe przyrządzanie i wydawanie posiłków pod względem jakościowym i ilościowym,
 • prawidłowego utrzymania i eksploatacji sprzętu, wyposażenia i urządzeń technicznych kuchni i jadalni,
 • utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach kuchni.
 1. Praczka-szwaczka-prasowaczka

 • Praczka- szwaczka-prasowaczka zobowiązana jest do prania, prasowania i naprawy bielizny i odzieży mieszkańców oraz prania, prasowania i naprawy pościeli i bielizny Domu.

        6. Konserwator - elektryk

 • Konserwator-elektryk ma za zadanie utrzymywać w gotowości technicznej sprzęty i urządzenia oraz ich konserwację i utrzymywanie czystości i porządku wokół Domu.

Pracownicy kuchni wykonują swoje czynności we wszystkie dni tygodnia (w tym niedziele i święta) w godzinach 6.00 - 14.00 I zmiana oraz 11.00 - 19.00 II zmiana

St. administrator, st. intendent - magazynier, konserwator-elektryk oraz praczka-szwaczka-prasowaczka wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

  

Dzienny Dom Senior+

W Dziennym Domu Senior+ są następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik Dziennego Domu Senior+

Kierownik Dziennego Domu Senior+ zobowiązany jest do:

 • prowadzenia ewidencji uczestników Domu Dziennego Senior+

 • współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej

 • świadczenia pracy socjalnej na rzecz uczestników DDS+

Pracownicy DDS+ wykonują swoje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

IMG_20211103_090518.jpeg

IMG_20211103_091948.jpeg